نشانه پیکان فلش تیر

نشانه پیکان فلش تیر

نشانه پیکان، فلش و تیر نوعی سَمبُلَ جهت دهنده بوده که از دیرباز در ایران باستان بر اساس شکل، اندازه و مکان کاربردهای متفاوتی داشته است. نماد فلش را معما، تیر را خطر و پیکان را هدف دانسته اند لذا هر سه در زمینه گنج و دفینه یابی دارای یک چَم (مفهوم) بوده و به یک نقطه برگزیده اشاره دارند. در ادامه مطلبَ “ نشانه پیکان فلش تیر “ به زمینه باستانی آن اشاره خواهیم نمود.

محاسبات نسبی نماد پیکان

علامت فلش دفینه

قبورَ گرانمایه، معابد باستانی، کاروانسراها و بناهای سلطنتی و… از دستاوردهای نماد پیکان بوده و بر اساس مقیاس، طول و عرضَ ساق ها میتوان جهت حرکت و در نهایت هدف ممتاز را یافت. بر این اساس هنگامیکه ساق راست بلندتر باشد باید در همان جهت تا حداکثر ۳۰ قدم برداشته و بدنبال نماد دوم بود، نماد تثبیتی میتواند سنگی مشکوک باشد لذا در حالیکه ساق چپ بلندتر باشد در همان جهت و تا حداکثر ۱۵ قدم برداشته شود، هدف غالبا غار به همراه گنج و دفینه میباشد. در صورتی که ساق ها برابر باشند در جهت نوک پیکان باید 70 قدم برداشته و بدنبال هدف بود. در ادامه مطلبَ “ نشانه پیکان فلش تیر “ به دیگر زاویه های کاربردی آن در جهان باستان میپردازیم.

سَمبُلَ فلش و علایم گوناگون

علامت تیر دفینه

هنگامی که ستاره، خورشید و صلیب با نماد فلش توسط معماران باستانی حکاکی میشوند باید توجه داشت که مقبره های زرتشتی، مهرپرستی و مسیحی به صورت اتاقکی در اطراف آن وجود دارند. در جهت طلوع آفتاب صبح باید هفت قدم برداشت و سپس در جهت نماد فلش پیش رفت این پیشروی حداکثر 40 قدم بوده و در این فاصله باید آثاری چون خاکستر، کوزه های شکسته و غیره … را برای یافت گنج و دفینه پیدا کرد.

نشانه پیکان فلش تیر و انحراف راه

نشانه تیر گنج سنگ

هنگامی که دو تیر در خلاف جهت هم باشند و هر کدام به یک سمت و سوی خاص اشاره کنند یک معمای پیچیده باستانی جلوی روی ما قرار دارد، اینگونه معماها باید نسبت به محیط اطراف و شاخص های متعدد جغرافیایی رمزکشایی شوند. یکی از تیر ها علامت تله، گمراهی و پوچی بوده و تیر دیگری نماد گنج و دفینه ای اشکانی را بیانگر است. در اینجا به پایان مطلب اختصاصی سایت هیستوری آسیاتیک تحت عنوان “ نشانه پیکان فلش تیر “ به پایان رسید.

مطلب بعدی 👈 نشانه مار

error: Content is protected !!