چشمه در گنج یابی

چشمه در گنج یابی به عنوان نمادی مقدس شمرده شده که اساس حیات بشریت را رقم زده است. در طول تاریخ انسان همواره در کنار چشمه های چهارفصل شروع به تمدن سازی کرده و برای سپاس داری از چشمه ها، هدایایی را به آن تقدیم مینموده است که این هدایا با توجه به پتانسیل محیط دفن میشده اند. همچنین گذشتگان ما در کنار چشمه ها اموال خویش را مخفی کرده و چشمه را نشانه ای قرار میداده اند که بعدها بتوانند آن را پیدا کنند. در ادامه به تفاسیر اساسی خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)